Foredrag

Her er beskrivelser af de foredrag, som jeg tilbyder.

 

Danmark under den tyske besættelse 1940 - 45

"De sorte fugle" den 9. april 1940

“De sorte fugle” den 9. april 1940

I foredraget vil optakten til den tyske besættelse den 9. april 1940 blive beskrevet med fokus på den danske politik i Mellemkrigstiden.

Dernæst vil Nordjyllands betydning for tyskerne som forudsætning for angrebet på Norge blive beskrevet. De to lufthavene i Aalborg blev erobret ved verdenshistoriens første angreb med faldskærmssoldater, og lufthavnen ved Vadum blev udbygget til Nordeuropas største militære lufthavn, og på rekordtid fik man bygget Europas længste startbane. Samarbejdet mellem den fremragende tyske byggeleder og danskerne var eksemplarisk. Men også anlæggelsen af Vandflyvepladsen i Aalborg og byggeriet af Vestvolden med den enorme kanonstilling ved Hanstholm vil blive beskrevet.

Udviklingen gennem besættelsesårene vil blive beskrevet, bl.a. besværet med mørklægning, varemangel og rationering, og det stillede især store krav til kvinderne om at få hverdagen til at fungere.

Efter glæden over befrielsesbudskabet den 4. maj 1945 indfandt hverdagen sig allerede på befrielsesdagen den 5. maj, hvor det omdiskuterede retsopgør begyndte. Fra denne dato overtog de danske myndigheder også ansvaret for de 250.000 tyske flygtninge, der var kommet til Danmark i foråret 1945, hvoraf 36.000 blev placeret i Aalborg.

Europas lange vej mod EU

Statsminister Jens Otto Krag underskriver Rom-traktaten på Danmarks vegne i 1972

Statsminister Jens Otto Krag underskriver Rom-traktaten på Danmarks vegne i 1972

Den europæiske historie er fyldt med krige, militære alliancer, grænseflytninger, deportationer og folkemord. Europas historie begynder for alvor med Romerriget og Pax Romana, Den romerske Fred, og den blodige historie varer fra Det vestromerske Riges undergang i 476 e. Kr. og indtil 2. Verdenskrigs afslutning i 1945.

Det bliver historien om Karl den Stores rige omkring 800, hvor konturerne til nutidens Europakort tegnes. De mange århundreders rivalisering mellem Frankrig og de mange tyske lande med Østrig i spidsen, kulminerende med Napoleons og Hitlers forsøg på at samle Europa med vold.

Det bliver også historien om Den kolde krig, Jerntæppet og Murens fald i 1989 og de positive konsekvenser, det har haft for Europa. Den tyske genforening, Sovjetunionens sammenbrud og frihed for de Mellem- og Østeuropæiske lande.

Det begyndte med Kul- og Stålunionen i 1952 og fortsatte med oprettelsen af EF, De europæiske fællesskaber i 1957 som en konsekvens af århundredet to Verdenskrige og med ønsket om en gang for alle at skabe fred mellem de gamle, europæiske fjender. I 1993 blev EU, Den europæiske Union, oprettet og en lange række nye lande blev efterfølgende optaget i EU, der nu omfatter de fleste europæiske lande. Har vi endelig fået Pax Europa?

Tyske flygtninge i Danmark 1945 - 49

Tyske flygtninge ankommer til Jylland i 1945

Tyske flygtninge ankommer til Jylland i 1945

Ca. 20 mill. tyskere var på flugt ved slutningen af 2. Verdenskrig. Dels fra de tyske østprovinser og dels fra alle landene i Østeuropa, hvor der levede folketyskere. De frygtede med rette Den røde Hær, for de sovjetiske soldater have ikke glemt tyskerne hærgen i Sovjetunionen.

Da Den røde Hær ved en knibtangsbevægelse nåede ud til Østersøen, blev ca. tre millioner tyskere indesluttet i Østpreussen og Danzig. De flygtede mod havet i sne, kulde og under konstant beskydning. Ved verdenshistoriens største evakuering over havet blev 2½ millioner evakueret til det vestlige Tyskland. 250.000 kom til Danmark, og først i 1949 forlod de sidste Danmark. De kom hjem til et sønderskudt og delt Tyskland, og deres hjemstavn var for altid tabt for dem og Tyskland.

Den tyske værnemagt fordelte flygtningene over hele landet. I Aalborg Politikreds var der 5.664 tyske flygtninge den 5. maj 1945. Efter befrielsen overtog de danske myndigheder ansvaret og samlede flygtningene i færre, indhegnede og bevogtede lejre. I 1946 var der flere end 36.000 i Aalborg i otte nye, store lejre.

Baggrunden for flugten, selve flugten og især livet i lejren i Hvorup Plantage vil blive gennemgået på baggrund af Franz Goikes dagbog på 236 sider, som han skrev, mens han opholdt sig i lejren i Hvorup Plantage i mere end to år sammen med sin kone, to døtre og den ene datters fem børn. Der var seks børnebørn med på flugten, men det yngste barnebarn, Ursula, døde i Høveltelejren, hvor familien opholdt sig, inden den kom til Aalborg. Et andet barnebarn, Alfons Winkler, har udgivet dagbogen, og han genså først Danmark og Hvorup Plantage i 2009, efter 62 års tilløb.

De tyske flygtninges skæbne i Danmark sætter på flere områder den nuværende flygtningesituation i perspektiv.

Fliegerhorst Aalborg West under og efter besættelsen 1940 – 45

Tyske faldskærmssoldater ankommer til Aalborg Lufthavn i 1940

Tyske faldskærmssoldater ankommer til Aalborg Lufthavn i 1940

Da tyskerne den 9. april 1940 angreb Danmark og Norge, var erobringen af Norge hovedmålet for angrebet. Men erobringen af de to lufthavne i Aalborg, Rødslet ved Vadum og Rørdal, var en forudsætning for, at angrebet på Norge kunne lykkes.

Aalborg Lufthavn blev erobret ved verdenshistoriens første angreb med faldskærmssoldater. Så var vejen banet for de store transportfly med luftlandesoldater, materiel og brændstof. Den 10. april var Aalborg Luf-thavn, som tyskerne nu kaldte Fliegerhorst Aalborg West, verdens travleste lufthavn, idet den kun 1,2 km2 store lufthavn var fyldt med fly, der mellem-landede på deres vej mod Norge.

Tyskerne gik straks i gang med at udvide lufthavnen til 20 km2 ved store ekspropriationer, så Fliegerhorst Aalborg West blev Nordeuropas største militære lufthavn. Det gav arbejde til op mod 16.000 mand, der fik et godt betalt arbejde helt ind til den tyske besættelse af Danmark sluttede den 5. maj 1945. Allerede i april gik tyskerne i gang med at bygge en vandflyveplads ved Egholm-færgens nuværende færgeleje, og der blev flyttet en hangar fra Amsterdam til den nye flyveplads. Senere skrev to vandfly fra Aalborg verdenshistorie, idet de som de første fly erobrede en engelsk ubåd. – Efter 5. maj 1945 blev Fliegerhorst Aalborg West overtaget af Royal Airforce, hvorefter den igen kom til at hedde Aalborg Lufthavn.

De nye, gamle lande i Mellem- og Østeuropa

Østrig-Ungarn (stiplet) deles ved Pariskonferencen i 1920

Østrig-Ungarn (stiplet) deles ved Pariskonferencen i 1920

I 1989 faldt Berlinmuren. Året efter, i 1990 blev Tyskland genforenet, og i 1991 brød kommunismen sammen i Sovjetunionen, der blev opløst. Samtidig forsvandt det Jerntæppe, der siden 2. Verdenskrig havde delt Europa og kastet os ud i Den kolde Krig.

De mange undertrykte lande i Mellem- og Østeuropa kastede kommunismens åg af sig og indførte demokratiske styreformer. Disse lande, der geografisk er så nær på os, var i årtier ukendte og fjerne for os, gemt som de var bag Jerntæppet. Nu er de igen blev en del af den europæiske familie og i stor udstrækning medlemmer af EU og NATO.

På mange måder er landene nye for os, selvom de fleste er gamle lande, der var og er forankrede i den europæiske kultur. Fælles for dem alle er, at de har haft en dramatisk historie som f. eks. Polen, der ikke eksisterede mellem 1795 og 1918 og har skiftet geografisk placering. Det samme gælder de lande, der tidligere udgjorde den magtfulde stormagt, Østrig-Ungarn. (Fokus kan placeres efter ønske, f.eks. Eksjugoslavien).

De baltiske Lande, Hviderusland og Ukraine

Polen og Litauen fra Østersøen til Sortehavet i 1387

Polen og Litauen fra Østersøen til Sortehavet i 1387

De tre baltiske landes historie bliver gennemgået med fokus på de store forskelle, der er på dem såvel sprogligt, kulturelt som historisk. Danmarks og Estlands fælles historie vil blive beskrevet sammen med den massive tyske indflydelse, der holdt sig helt op til 2. Verdenskrig.

Estland og Letland opstod som nye statsdannelser efter 1. Verdenskrig, mens Litauen har en gammel og glorværdig historie, idet landet engang var det største land i Europa og strakte sig fra Østersøen til Sortehavet.

Hviderusland og Ukraine blev først selvstændige lande efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991. I århundreder har de to områder haft en omskiftelig og dramatisk historie med mange grænseændringer, folkeflytninger og deportationer. Engang hørte området under Litauen, så under Polen og senest under Sovjetunionen, og i begge verdenskrige var der voldsomme kampe i Hviderusland og Ukraine.

Nutidens Litauen, Hviderusland og Ukraine dannede i århundreder det såkaldte Jødebælte, der indtil 2. Verdenskrig husede det største antal jøder i verden og var jødedommens centrum. Disse landes historie omfatter derfor også en vigtig del af jødernes historie og udryddelse under 2. Verdenskrig. Hviderusland er et fattigt land og det sidste diktatur i Europa, mens Ukraine er Europas næststørste land med frugtbar jord og store naturrigdomme.

Tysklands historie

Berlinmuren bygges i 1961

Berlinmuren bygges i 1961

”Tyskland, jamen hvor ligger det?” Spurgte Goethe med god ret. For Tyskland blev først et samlet rige i 1871, og så manglede endda Østrig mm.

I middelalderen var der mere end 350 tyske lande og selvstændige byer, der var løst forbundet i Det Romerske Rige af den Tyske Nation. Den decentrale opdeling havde stor betydning for det kulturelle og uddannelsesmæssige niveau, da hvert land gerne ville have et universitet og en opera, og ingen steder i Europa findes så mange universiteter, som i Tyskland.

I foredraget vil bl.a. følgende emner blive beskrevet: Napoleonstidens betydning for Tysklands samling, striden mellem Preussen og Østrig om ledelsen af det samlede Tyskland, Preussens historie og Bismarcks forvandling fra krigens kansler til fredens kansler og jødernes betydning for Tyskland.Desuden vil de to verdenskriges betydning, tabet af de tyske østprovinser og 20 mill. tyskere på flugt, samt Tysklands deling og genforening blive beskrevet.

Dannebrogs betydning

Dannebrog falder ned fra himlen

Dannebrog falder ned fra himlen

Dannebrog har været danskernes fælles nationale symbol i århundreder, siden det ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland på Valdemarsdag, den 15. juni 1219. Foredraget vil omfatte denne historie og den varige betydning af denne begivenhed, men først og fremmest beskrives den betydning Dannebrog har og har haft på vidt forskellige områder i det danske samfund.

Dannebrog er hele folkets flag, og det findes i flere varianter som eksempelvis kongemagtens flag og flådens flag. Men det ganske almindelige flag vajer rundt omkring i landet, ved de officielle bygninger i kolonihaverne, ved sommerhusene og ved parcelhusene.

Dannebrog var også med i den nationale kamp i Sønderjylland, såvel i den tyske tid som ved afstemningen om grænsedragningen i 1920. Men mens Dannebrog manglede blandt de allierede flag ved invasionen i Normandiet i 1944, var Dannebrog med på Østfronten som Frikorps Danmarks nationale symbol.

Dannebrog er med ved alle de store begivenheder, såvel nationalt som privat, ved sorg såvel som ved glæde, og aldrig har Dannebrog dog vajet i så stort et omfang som på befrielsesdagen, den 5. maj 1945.

Jødernes lange vandring

Jødiske flygtninge i Lisabon går ombord på skib mod USA i 1941

Jødiske flygtninge i Lisabon går ombord på skib mod USA i 1941

Det er beretningen om jødernes fordrivelse fra Palæstina i år 70 til staten Israel oprettes af FN i 1948. Dermed bliver det også beretningen om næsten 1900 års udlændighed blandt fremmede, eller diaspora, og om hvorfor og hvordan den jødiske tro overlevede, trods evige forfølgelser.

De religiøse skikke og livet i ghettoen vil blive beskrevet. Det bliver også en gennemgang af ”vandringen” over Spanien, Rhinlandet, Nederlandene til ”Det ny Jerusalem” i Østeuropa, specielt ”Jødebæltet” fra Litauen til Sortehavet. Den russiske zar Alexander den 3.s brutale forfølgelse af jøderne og den massive udvandring til USA omkring år 1900 med afstikkere til København vil blive gennemgået, samt jødernes betydning i Danmark og USA.

Endelig beskrives jødernes kultur i mellemkrigstidens Polen og nazismens udryddelse af 6 mill. jøder. Til slut en gennemgang af zionismens opståen og en beskrivelse af staten Israels oprettelse og kampen mod araberne. Foredraget afrundes med linjer op til vore dages Israel, den store jødiske indvandring fra Rusland til Israel og til Tyskland.

Livet i klitten og mosen

Den magre klithede

Den magre klithede

Øster Hanherred, landet mellem Limfjorden og Vesterhavet, var tidligere præget af store vandlidende områder, en 30 km2 stor mose, der strakte sig fra Moseby til Ejstrup Strand, samt af endnu større klitområder. Livet var hårdt, og befolkningen var flittig og nøjsom.

Hvordan levede og arbejdede man i dette fattige område. Hvordan opstod mosen, og hvilken betydning har tørvegravningen haft gennem tiden? Hvordan blev moseområdet forvandlet til en af Danmarks største klitplantager, og hvorfor og hvordan blev de store betonveje bygget i årene efter 2? Verdenskrig? Hvorfor blev Danmarks første specialarbejderskole placeret i dette øde område?

Den ensomt beliggende Koldmose Kirke vidner om, at der tidligere boede op mod 1000 mennesker i dette fattige område, men at de fleste rejste væk og efterlod sig ca. 200 hustompter. Det er også historierne om vogmand Chr. Guldhammer og minkavler Svend Hjardemål, der er gode eksempler på den iværksætterånd, som prægede mange af Klittens beboere. Endelig vil nedskydningen af de to engelske Blendheimfly i Klithuse den 13. august 1940 blive gennemgået.

Oplevelser i og tanker om grænselandet

Grænsestenen i Rudbøl deler byens hovedgade

Grænsestenen i Rudbøl deler byens hovedgade

Foredraget er opdelt i tre temaer. Forholdene i Slesvig/Sønderjylland i den tyske tid, 1864 – 1920, med beskrivelse af en række ledende skikkelser og dramaet før, under og efter afstemningerne i zone 1 og 2 i 1920. Eksempelvis vil store nationale skikkelser blive beskrevet, som H.P. Hanssen, H.D. Kloppenborg og J.N.H. Skrumsager.

Dernæst vil situationen for de to mindretal i mellemkrigstiden blive beskrevet, specielt i 1930’erne i nazismens skygge. Endelig vil den store nationale, danske opblussen i Sydslesvig efter 2. Verdenskrig blive gennemgået med beskrivelse af nogle ledende skikkelser og konsekvensen af, at befolkningstallet blev fordoblet på grund af ankomsten af så mange flygtninge og fordrevne fra de tabte provinser, Østpreussen og Pommern.

Det danske mindretal omfatter nu ca. 60.000 sydslesvigere, der har en række skoler, børnehaver, kirker, kulturinstitutioner og sit eget, politiske parti, SSW, der er repræsenteret i Landdagen i Kiel.

Kinas geografi og historie

Den Kinesiske Mur opført mellem det 13 og 16 århundrede

Den Kinesiske Mur opført mellem det 13 og 16 århundrede

Kinas geografi gennemgås i korte træk for at forstå, hvilken betydning beliggenheden, naturen og klimaet har haft for landets erhverv, historie og kultur. De geografiske og klimatiske forskelle er meget store fra fastlandsklimaet i nord til det tropiske klima i syd. Fra de frugtbare sletter omkring de store floder til verdens største bjerge og store ørkener inde i landet.

Hvorfor blev Den kinesiske Mur bygget, hvad gemte sig i Den forbudte By, hvad betød Silkevejen, og hvordan var Kinas forhold til mongolerne i nord, japanerne mod øst og de europæiske kolonimagter?

Hovedvægten vil blive lagt på Kinas nyere historie: Den sidste kejser, nationalisten Chiang Kai-shek, kommunisten Mao tse-tung, den årelange borgerkrig mellem de to parter og japanernes grusomheder under 2. Verdenskrig. I 1947 sejrede den kommunistiske revolution og Mao overtog magten, mens Chiang Kai-shek flygtede til Formosa. Det såkaldte store spring fremad og kulturrevolutionens enorme menneskelige omkostninger vil blive gennemgået. Forudsætningen for den enorme økonomiske udvikling, der kendetegner nutidens Kina vil ligeledes blive gennemgået ligesom alt det specielt kinesiske som madvaner, kunst, musik, boliger osv.

USA’s geografi og historie

"The Mayflower" bringer pilgrimme fra England til Amerika i 1620

“The Mayflower” bringer pilgrimme fra England til Amerika i 1620

USA’s geografi gennemgås i korte træk for at forstå, hvilken betydning naturen og klimaet har haft for indianernes kultur, indvandringen til USA, landets historie og de store kulturelle forskelle på Nord- og Sydstaterne.

USA vendte ryggen mod vest og ansigtet mod øst. Østkysten var åben og med gode naturlige havne, og den virkede derfor indbydende for de europæiske indvandrere, mens vestkysten virkede lukket og utilnærmelig mod Asien, så hovedparten af indvandrerne kom fra Europa.

Indvandringens historie vil blive gennemgået fra The Mayflowers og Pilgrimsfædrenes ankomst, over kolonitiden til Uafhængighedserklæringen i 1776. Kongressens opbygning, landets ekspansion mod vest, slaveriet og Borgerkrigen 1861 – 65 vil blive gennemgået.

De forskellige indvandringsbølger vil blive beskrevet, og spørgsmålene om, hvorfra indvandrerne kom, og hvorfor de forlod Europa, vil blive forsøgt besvaret. Der vil blive fokuseret på Frihedsgudindens og især Ellis Islands betydning som Tårernes Ø.

Kirkekunst - Med udgangspunkt i Hasseris Kirke

Udsmykning i Hasseris Kirke

Udsmykning i Hasseris Kirke

I 1992 gennemførte daværende kirkeminister Torben Rechendorff en ny lov, der betød, at Akademirådet for de Skønne Kunster ikke længere skulle godkende nye kunstværker i de danske folkekirker. I stedet blev kompetencen overgivet til stiftsøvrigheden.

Den 10. december 1995 blev derfor en skelsættende dag, da Hasseris Kirke kunne indvi et nyt kunstværk i kirkens apsis, trods akademirådets modstand, men med stiftsøvrighedens godkendelse. Det var første gang, at den nye lov blev fulgt. Denne afgørelse viste, at et almindeligt menighedsråd kunne få indflydelse. Det betød da også, at den daværende formand for Sammenslutningen af Danske Menighedsråd, Birthe Lund, udtalte, alle menighedsråd stod bag Hasseris Kirke.

Kunstværket blev udført af Niels Helledie fra Skagen og Adi Holtzer fra Østrig. Inden menighedsrådet kom så langt, havde der været en indgående drøftelse af, hvad kirkekunst var, og hvad menighedsrådet ville udtrykke med det nye kunstværk.

Foredraget vil tage udgangspunkt i dramaet omkring gennemførelsen af udsmykningen af Hasseris Kirke, men derefter følger en gennemgang af kirkekunst rent historisk og de tanker og holdninger, der var grundlaget for valget af kunstnere og kunstværk i Hasseris Kirke. Kunstværket skulle støtte, forklare og underbygge det, der foregår i kirken, gøre den smukkere og bruge tidens udtryksformer.

Brovst som arbejderby

Arbejdere på Brovst Teglværk

Arbejdere på Brovst Teglværk

1897 var et skelsættende år i det afsides Han Herred, idet jernbanen kom til egnen. I løbet af kun 20 år udviklede Brovst sig til en stor stationsby, men også til en fabriksby. Der blev opbygget et udpræget arbejderkvarter, og midt i 1935-37 var der en 466 dage lang strejke på C.O. Jensens Maskinfabrik med voldsomme konsekvenser for det lille bysamfund.

Det blev den længste strejke i landets historie. I min barndom og ungdom lød der fire fabriksfløjt hver dag kl. 12.00. Hvordan levede, boede og arbejdede man op gennem 1900 tallet i Brovst og i den fattige egn mellem Limfjorden og Vesterhavet med store vandlidende områder, klitter og 30 km2 mose?

- Fagbevægelsen og Socialdemokratiet engageret mig i 2009 til at skrive bogen ”Brovst som arbejderby”. Bogen er på 359 sider og især baseret på interviews med 164 bidragydere, ligesom der er et omfattende personregister med 366 navne. Foredraget vil derfor blive en skildring af livet i en stationsby og på landet gennem det meste af 1900tallet.

Mennesker mellem hav og fjord

"Smedens Jens" samler mågeæg i klitten

“Smedens Jens” samler mågeæg i klitten

Foredragsholderen er født i Brovst i 1942, hvor hans far havde en korn- og foderstofforretning i 46 år samtidig med, at han gennem 15 år var formand for kommunens socialudvalg, huslejenævn m.v. Forretningen havde kunder i hele området mellem Vesterhavet og Limfjorden. Naturforholdene på denne korte strækning på kun 16 km var meget forskellige og dermed også livsforholdene og de sociale forhold. Området omfatter den dårlige jord i Klitten, 40 km2 mose, store vandlidende områder samt Hjørring Amts bedste jord i Gammel Brovst.

Forfatteren har truffet mange forskellige mennesker som kunder i forretningen samtidig med, at han traf mange med sociale problemer såvel i forretningen som i hjemmet, for dengang fungerede socialudvalgs-formanden også som socialrådgiver. Derved bliver foredraget især en beretning om livsforholdene i 1940’erne og 1950’erne; men mange mennesker med rod langt tilbage i 1800tallet vil også blive portrætteret.

Forfatteren fortæller ligeledes om beboerne i barndommens gade, Østergade, hvor aldersgrupperne levede tæt op ad hinanden, og hvor medlemmerne af byens tre store, kristne trossamfund levede fredeligt sammen. Men foredragsholderen vil også fortælle om arbejdet med artiklen: ”George Mac Donald – Fra USA via Brovst til Østfronten”. Forfatteren er desuden blevet engageret af bl.a. fagbevægelsen og Socialdemokratiet til at skrive bogen ”Brovst som arbejderby” før, under og efter besættelsen. Med udgangspunkt i lokale eksempler vil foredraget i høj grad blive alment.

44 år i folkeskolen

Smedehuset på Bavnebakkekolen bygget i 2006

Smedehuset på Bavnebakkekolen bygget i 2006

Jeg fortæller om oplevelser og erfaringer fra 44 år i folkeskolen. Jeg blev ansat i Aalborg i 1964 som Aalborgs yngste lærer, blev skolevejleder og senere viceinspektør, inden jeg gennem 29 år var skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring.

Det var svært men lærerigt at være ny og ung lærer, og det var spændende at være den første skolevejleder og efterfølgende omstille sig til at være leder.

Folkeskolens rivende udvikling i de forløbne år vil blive gennemgået, bl.a. lovændringen i 1976, hvor realeksamen blev afskaffet og enhedsskolen blev indført. Mit valgsprog som skoleinspektør var altid, at ”skolen skal være boglig, endda meget boglig, men ikke for alle. – Derfor skal skolen indrettes efter elevernes forskellighed”.

Jeg vil også fortælle om oprettelsen af Danmarks første erhvervsklasse i folkeskolen, etablering af diverse værksteder, byggeriet af Smedehuset, samarbejdet med erhvervslivet og gymnasiet samt min holdning til sponsorering. Desuden vil jeg fortælle om mit samarbejde med forældrene, skolebestyrelsen og min holdning til disciplin i folkeskolen.

17 års arbejde med flygtningebørn

Modtagelse af vietnamesiske flygtningebørn på Bavnebakkeskolen i 1991

Modtagelse af vietnamesiske flygtningebørn på Bavnebakkeskolen i 1991

Den 10. januar 1991 blev en skelsættende dato for Bavnebakkeskolen i Støvring og for Støvring by, for den dag startede 25 vietnamesiske flygtningebørn på skolen, efter at deres familier kort tid forinden var blevet placeret i Støvring. Fra da af har Bavnebakkeskolen været center for alle fremmedsprogede elever i Støvring Kommune. I de efterfølgende år kom der ca. 200 elever fra 17 forskellige lande, heraf fem flygtningegrupper fra Vietnam, Bosnien, Somalia, Kosovo og Afghanistan.

Foredraget vil koncentrere sig om de fem nævnte nationaliteter, deres historie, forskellighed og individuelle skæbner samt deres evne til at blive integreret på skolen og i det danske samfund.

Vietnameserne var bådflygtninge, der var samlet op af skibe og derfor reddet fra piratoverfald eller druknedøden. Mange kom til at leve i flygtningelejre i op til 10 år, og mange af de nye elever var født i lejrene og kendte derfor ikke verden uden for, f.eks. problemerne med at klare sig i trafikken.

Alle flygtningebørnene havde en dramatisk historie i bagagen, og mange af forældrene havde store psykiske problemer, der selvfølgelig smittede af på børnene. Det var i særlig grad tilfældet for de bosniske børn. Men alle havde fået ar på sjælen, som vi på skolen skulle forsøge at hele, så de kunne blive velintegrerede elever.

Folkevandringer i Europa

Germanske folkevandringer gennem tiden

Germanske folkevandringer gennem tiden

Europa har gennemgået store forandringer gennem tiden og gør det fortsat, men hvem boede i Europa før Romerrigets tid og hvilke sprog, blev der talt?

Romerrigets varige betydning for Europa såvel kulturelt som sprogligt vil blive beskrevet, og cimbrerne og teutonerne eventyrlige færd fra Himmerland ned gennem Europa og over Alperne for at angribe Romerriget varslede de senere og langt større folkevandringer.

Derefter kom hunnernes pres på Europa og de efterfølgende store germanske folkevandringer, der førte angel-sachserne til England, frankerne til Gallien, vandalerne til Spanien osv. Senere ankom ungarerne til slettelandet ved Donau, og på samme tid var vikingetogterne på deres højeste, og de fik varig betydning i Nordeuropa. Senere udgjorde de mongolske horder en ny trussel mod Europa.

I 1453 erobrede tyrkerne den kristne forpost, Konstantinopel, hvorefter de trængte dybt ind i det europæiske fastland. Men der var også fredelige folkevandringer som tyskernes etablering i alle landene i Mellem- og Østeuropa og den store udvandringsbølge til USA. Mindre fredelig var jødernes evige vandring efter fredelige steder.

2. Verdenskrig betød flugt og fordrivelse for millioner af mennesker, der blev den største etniske udrensning i Europa, der medførte verdenshistoriens største evakuering over havet, der også fik betydning for Danmark.

Foredraget vil blive afsluttet med en gennemgang af nutidens flygtningestrømme til Europa fra især Afrika og Mellemøsten.